Machon Moshe Menachem

Machon Moshe Menachem

The Machon Moshe Menachem was founded by the Kanovsky family in memory of their beloved son, Moshe Menachem Kanovsky ע'ה.

Machon Moshe Menachem

Hebrew Educational Program